Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức mà 1xbit (hay còn gọi là “chúng tôi”) xử lý những dữ liệu thông tin khách hàng cung cấp khi tham gia trò chơi giải trí tại 1xbet.

Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào cung cấp cho 1xbet hoặc thông qua website hoặc do chúng tôi lưu giữ những thông tin có liên quan đến khách hàng theo cách thức được quy định rõ trong phần chính sách bảo mật này.

Khách hàng khi gửi thông tin cho chúng tôi và sử dụng dịch vụ của website, đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận, cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng trong phần Chính sách bảo mật này.

Bằng cách gửi thông tin cho chúng tôi và sử dụng Website, khách hàng xác nhận đồng ý việc sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng được quy định trong phần Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này, khách hàng có thể ngừng sử dụng website, hoặc nếu không, khách hàng vui lòng cung cấp cho chúng tôi những thông tin của khách hàng như yêu cầu.

Các thông tin và dữ liệu về khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Thông tin khách hàng cung cấp khi điền vào form yêu cầu trên Website hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà khách hàng gửi thông tin qua website hoặc gửi qua email.
  • Những thông tin sao lưu thông qua Website, email, số điện thoại hoặc bất kỳ kênh thông tin nào khác
  • Lịch sử giao dịch mà khách hàng thực hiện thông qua Website, số điện thoại hoặc các kênh giao dịch khác
  • Thông tin khách hàng truy cập vào Website bao gồm địa chỉ IPs truy cập, lưu lượng

Tất cả những thông tin mà chúng tôi thu thập và xử lý đều bảo mật an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Bất kỳ thông tin thay đổi nào khác chúng tôi sẽ cập nhật vào trang này và sẽ có hiệu lực ngay lặp tức.